The work of Marilena Preda Sânc represents one of the acclaimed artistic positions in Romania that directly speaks about social, cultural, and political restrictions during the communist era and about the freedom of the post-Revolution period which allowed the artist to expand her means of expression. Using the body as main point of interest, Preda Sânc’s paintings, drawings, collages and performances requestion gender identity in relation to the geo-political narrative. This established her, undoubtedly, as a pioneering voice in the feminist context of the region. 

Practica artistică a Marilenei Preda Sânc vorbește în mod direct despre restricțiile sociale, culturale și politice din timpul regimului comunist și despre libertatea perioadei de după Revoluție, ce i-a permis artistei să-și extindă mijloacele de exprimare. Având corpul ca punct principal de interes, picturile, desenele, colajele și performance-urile ei examinează identitatea de gen în relație cu narativul geo-politic. Această abordare a consacrat-o, fără îndoială, ca o deschizătoare de drumuri în contextul feminist din regiune.

Portret Marilena Preda Sanc, 1981, foto Eugen Lupu
The artist in her studio, in 1981. Photo by Eugen Lupu
”Women artists in Romania became aware of their feminism only beginning with the 1990s. In my case, it happened in 1995, when I first attended an international exhibition of feminist art: City of Women, in Ljubljana.”
— Marilena Preda Sânc

 

Pentru artistele de la noi, conștientizarea feminismului a venit doar odată cu anii ’90. În cazul meu – în 1995, când am fost plecată pentru prima dată la o expoziție internațională de artă feministă: Orașul femeilor, în Ljubljana.
Marilena Preda Sanc, Body in the Light, 1988
Body in the Light, 1988, ink and felt pen intervention on vintage photography, 15.5 x 22.3 cm (29.5 x 32.5 x 3 cm framed)

Marilena Preda Sânc, Androgyn, 1984, collage, 15.5 x 21 cm (26.7 x 31.9 x 1.5 cm framed)
Androgyn, 1984, collage, 15.5 x 21 cm (26.7 x 31.9 x 1.5 cm framed)
My Body Is Space in Space, Time in Time and Memory of All, 1983, felt pen intervention on vintage photography, 16.8 x 23 cm (26.7 x 32.8 x 3 cm framed)

Marilena Preda Sanc, My Body Is Space in Space, Time in Time and Memory of All, 1983
My Body Is Space in Space, Time in Time and Memory of All, 1983, ink and felt pen intervention on vintage photography, 18 x 22 cm (29.5 x 32.5 x 3 cm framed)
Body - Space, 1984, ink and felt pen intervention on vintage photography, 23 x 17 cm

By showing the body in this series of collages, Marilena Preda Sânc challenges the issue of vulnerability. Even more, with various interventions, she explores the radically different way in which women’s physicality and vulnerability are distributed in the context of visual arts and society. Relating to the thoughts of Judith Butler, the body itself is never only yours; instead, it is part of a matrix, of society and of various sociopolitical processes, in which it is understood, assigned, and distributed. These collages resist the matrix, directly and without compromise. 

Dezvăluind corpul în această serie de colaje, Marilena Preda Sânc chestionează ideea vulnerabilității. Mai mult, prin diferite intervenții, ea explorează felul radical diferit în care corporalitatea și vulnerabilitatea femeilor sunt distribuite în contextul artelor vizuale și al societății. După cum afirmă Judith Butler, corpul în sine nu este niciodată doar al tău, ci face parte dintr-o matrice, a societății și a unor procese socio-politice, prin prisma căreia este înțeles, asignat și distribuit. Aceste colaje rezistă matricei, în mod direct și fără compromis.

“Because of the censorship on human body representation in any artistic medium, I couldn’t exhibit these works in Romania during the 1980s. Mail Art gave me the possibility to send and show them abroad. It became a door into the world that was prohibited to us, a dialogue with other artists, the validation of solitary work in the studio and access to events catalogues that encapsulated the artistic ideas of those times.”
— Marilena Preda Sânc

 

Din cauza cenzurii asupra reprezentării corpului uman în orice medium artistic, n-am putut expune în România, în anii ’80, fotografiile cu intervenții. Mail Art mi-a dat posibilitatea de a le trimite și arăta în afară. A devenit o deschidere către lumea care ne era interzisă, un dialog cu alți artiști, o confirmare a lucrului individual în atelier și accesul la cataloage de evenimente ce cumulau ideile artistice ale epocii.
Marilena Preda Sânc, Body - Space, 1984
Body - Space, 1984, ink and felt pen intervention on vintage photography, 22 x 15 cm

Installation views: Marilena Preda Sânc, Subjective (De)Constructions, Gaep, 2019

For this solo exhibition, the artist was awarded the 2020 Radio România Cultural Prize, Visual Arts category.

Marilena Preda Sanc, Abandon, 1984, oil on canvas
Abandon, 1984, oil on canvas, 140 x 140 cm
Marilena Preda Sânc, Meditație, 1988, oil on canvas, 140 x 140 cm
Meditație, 1988, oil on canvas, 140 x 140 cm

Marilena Preda Sânc’s early historical paintings function on different levels, which is why the understanding of the whole demands that the viewer has an engaged gaze, aware of the social, political and personal context. Although the setting in these paintings is a landscape – i.e., infinite space –, they provoke a feeling of restlessness. The protagonists, always faceless, tell the story by means of a specific body language, but they are connected by the environment, they seem to live in the same world through the individuality of each painting. 

Picturile istorice timpurii ale Marilenei Preda Sânc funcționează pe niveluri diferite. De aceea, pentru înțelegerea întregului este nevoie ca privitorul să aibă o privire angajată, să fie conștient de contextul social, politic și personal. Deși mediul din aceste picturi este un peisaj – cu alte cuvinte, un spațiu infinit –, sentimentul pe care lucrările îl provoacă este unul de neliniște. Personajele, întotdeauna fără chip, transmit mesajul printr-un limbaj corporal specific, iar ceea ce le leagă este mediul înconjurător; ele par să trăiască în aceeași lume prin individualitatea fiecărei picturi.  

Marilena Preda Sanc, Abandon, 1984, oil on canvas, detail
Abandon, 1984, oil on canvas (detail)
“Different body positions in my paintings from the 1980s suggest the escape from a reality I didn’t want to be part of and the immersion into my own subjectivity, always closely related to nature. For me, what unites body and nature is the wish for freedom.”
— Marilena Preda Sânc

 

Pozițiile corpului în picturile mele din anii ’80 reflectă o fugă de realitatea în care nu-mi doream să fiu, o imersie într-un eu interior, aflat însă întotdeauna într-o relație strânsă cu natura. Pentru mine, ceea ce unește corpul și natura este dorința de libertate.
Marilena Preda Sânc, Somnul, 1986, oil on canvas, 119 x 119 cm
Somnul, 1986, oil on canvas, 119 x 119 cm
Marilena Preda Sânc, Subjective (De)Constructions, Gaep, 2019, installation view

Installation view: Marilena Preda Sânc, Subjective (De)Constructions, Gaep, 2019

In the early 1990s, Marilena Preda Sânc started experimenting with video as an artistic medium. In Inside, one of her first video works, she was keen “to make almost every frame a painting in motion, with multiple layers of reality contained within”.

La începutul anilor ’90, Marilena Preda Sânc a început să experimenteze cu videoul ca mediu artistic. În Inside, una dintre primele ei lucrări în acest mediu, și-a dorit „ca aproape fiecare frame să fie o pictură în mișcare, în care să existe mai multe straturi de realitate”.

Resilience Test is a series of three online presentations of Marilena Preda Sânc, Vlatka Horvat and Ištvan Išt Huzjan, artists of different generations whose work is connected through their joint interest in requestioning resilience and the socio-political role of the body.

Resilience Test este o serie de trei expoziții online avându-i ca protagoniști pe Marilena Preda Sânc, Vlatka Horvat și Ištvan Išt Huzjan, artiști din generații diferite, ale căror practici sunt conectate prin interesul față de reziliența și rolul socio-politic al corpului.

Project financed by / Proiect finanțat de: Ministerul Culturii

Partners / Parteneri: Embassy of the Republic of Slovenia Bucharest and Embassy of the Republic of Croatia in Romania 

Media Partners / Parteneri media: Radio România Cultural, Revista ARTA, Zeppelin 

To learn more about Marilena Preda Sânc